حراجی

اینورتر متصل به شبکه از ۱. کیلو وات تا ۴ کیلو وات تک فاز

متصل به شبکه از 1. کیلو وات تا 4 کیلو وات تک فاز